Vyhlasenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Časť A.

Spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 806 491 (“Prevádzkovateľ”) v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje svojich klientov a vystupuje voči nim ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (“GDPR”).

Z tohto dôvodu Vám predkladáme tento dokument, v ktorom Vás informujeme o rozsahu, spôsobe a ďalších podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.


1.1 Aké osobné údaje spracúvame?

a) identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii klienta (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti – občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu, podpis, u klienta-fyzickej osoby podnikateľov tiež daňové identifikačné číslo a IČO);

b) kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce kontakt s klientom (najmä klientom uvedená kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie);

c) údaje o bonite a dôveryhodnosti – údaje, ktoré sú pre Prevádzkovateľa s ohľadom na jeho zákonnú povinnosť postupovať pri výkone svojej činnosti obozretne potrebné k tomu, aby mohol obchodný vzťah uskutočniť bez neprimeraných právnych a vecných rizík; charakter a rozsah týchto osobných údajov závisí od povahy uzatváraného obchodného vzťahu alebo služby, ktorá je klientovi poskytovaná;

d) ďalšie údaje na základe Vášho súhlasu – (rodné číslo, číslo dokladu totožnosti a ďalšie). Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva so súhlasom klienta, sú uvedené v súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže klient udeliť Prevádzkovateľovi. S ohľadom na zmluvný charakter vzťahov medzi Prevádzkovateľom a klientom je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné. Prevádzkovateľ ale nemôže uzavrieť obchodný vzťah alebo poskytnúť službu, ak jej nie sú poskytnuté osobné údaje potrebné pre uzatvorenie obchodného vzťahu, alebo poskytnutie služby.


1.2 Z akých zdrojov Prevádzkovateľ osobné údaje získava?

• priamo od klienta pri rokovaní o uzavretí obchodného vzťahu, alebo poskytnutí služby a pri ich následnej realizácii;
• z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe klient sám zverejní); • od ďalších subjektov, ak tak ustanovuje osobitný predpis;
• z databáz vedených podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zák. č. 278/1998 Z.z. o bankách, ktoré obsahujú údaje vypovedajúce o úverovej schopnosti klienta;
• prípadne od ďalších subjektov, pokiaľ k tomu dal klient svoj súhlas (napr. z prieskumov a užívateľských testovaniach).


1.3 Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame a uchovávame za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou Vaše osobné údaje na tieto účely (“Účel spracúvania”):

a) Spracúvanie, ku ktorému nepotrebujeme Váš súhlas:

• uzatvorenie zmluvy a plnenie povinností z nej vyplývajúcich;
• vzájomné odovzdávanie Vašich osobných údajov a informovanie oprávnených užívateľov Bankového a Nebankového registra klientskych informácií (SRBI a NRKI) Informáciu o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi užívateľovi NRKI nájdete v časti B tohto Vyhlásenia;
• splnenie právnych povinností uložených právnymi predpismi; a
• zaistenie právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (obrana nárokov na súdoch a pod.).
Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na zmluvnej požiadavke. Neposkytnutie Vašich osobných údajov by znamenalo prekážku pre poskytnutie služby a pre ďalšie pokračovanie v plnení zmluvy.

b) Spracúvanie, ktoré vykonávame len s Vašim súhlasom:

• odovzdávanie informácií na účely spracúvania v NRKI a na účely vzájomného poskytovania informácií SRBI. Informáciu o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi užívateľovi NRKI nájdete v časti B tohto Vyhlásenia;
• vyhodnotenie alternatívnych rizík v rámci Skupiny banky; a
• marketingové účely.
Udelenie súhlasu je dobrovoľné, súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný a jeho neudelenie nie je prekážkou pre poskytnutie služby. Viac informácií sa uvádza v texte súhlasu, ktorý ste pre daný účel poskytovali.


1.4 Aký je právny základ ich spracúvania?

Právnym základom je v uvedených prípadoch Váš výslovný súhlas, ďalej nevyhnutnosť spracúvania pre plnenie povinností zo zmluvy, dodržanie právneho záväzku Prevádzkovateľa (zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a ďalšie zákony), a ďalej oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v ochrane jeho záujmov (najmä obrana nárokov na súdoch, analýza poskytnutých služieb) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a), b), c) a f) GDPR.


1.5 Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje sú spracúvané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie Účelu spracúvania, tj. vždy minimálne po dobu trvania uzavretej zmluvy, platnosti súhlasu a ďalej potom po dobu, po ktorú sme ako Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.


1.6 Komu osobné údaje ďalej poskytujeme?

Osobné údaje ďalej poskytujeme:

a) spoločnostiam, ktoré pôsobia v rámci Skupiny banky tak, ako je táto skupina definovaná v Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Aktuálny zoznam spoločností tvoriacich Skupinu banky je uvedený na internetových stránkach www.sautoleasing.sk/GDPR

b) štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. zák. č. 278/1998 Z.z. o bankách, zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu); ide najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu, exekútorom, notárom, správcom a pod.

c) osobám oprávneným poskytovať spotrebiteľské úvery, a to prostredníctvom databáz vedených podľa zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktoré obsahujú údaje vypovedajúce o úverovej schopnosti klienta;

d) ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv Prevádzkovateľa, napr. poisťovniam alebo poistnému brokerovi pri uplatnení poistného nároku, súdom, súdnym exekútorom, dražobníkom; rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje potrebné pre úspešné uplatnenie nároku;

e) špecializovaným externým subjektom (ďalej “sprostredkovateľ”), ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov; za sprostredkovateľa vyberá Prevádzkovateľ po starostlivom zvážení iba takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov;


1.7 Vykonávame automatizované rozhodovanie?

Áno, pre zaistenie procesu overovania Vašej bonity a dôveryhodnosti vykonávame automatizované rozhodovanie, ktoré spočíva v tom, že na základe Vami poskytnutých údajov vykonáme ich automatizované vyhodnotenie. Automatizovaný systém nám umožní v čo najkratšom časovom úseku vykonať overovanie bonity a dôveryhodnosti, ktoré je založené na hodnotení veľkého množstva dát. Preto je nevyhnutné, aby proces prebiehal elektronicky. Výstupom tohto procesu je odporúčanie elektronického systému, či pristúpiť k uzavretiu alebo neuzavretiu zmluvy. Komplexné posúdenie získaných informácií a odporúčaní už nie je zverené automatizovanému spracúvaniu, ale prezentované výsledky sú posúdené a vyhodnotené našimi pracovníkmi. Vy máte právo vyjadriť svoj názor a tiež právo toto rozhodnutie spochybniť a napadnúť, pričom jeho záver môže byť prehodnotený.


1.8 Aké mám práva v rámci ochrany osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte zaistené všetky práva podľa GDPR, a to najmä:

a) právo na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov;
b) právo prístupu k svojim osobným údajom;
c) právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
d) právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov;
e) právo na získanie svojich osobných údajov (na ich prenositeľnosť); a
f) právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.


1.9 Ako môžem kontaktovať Prevádzkovateľa osobných údajov?

Vo veciach súvisiacich s problematikou ochrany osobných údajov, vrátane uplatnenia vašich práv, nás môžete kontaktovať písomne prostredníctvom listu zaslaného na adresu sídla Prevádzkovateľa:

Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: info@sautoleasing.sk a ďalej na tel .: +421 911 033 396 v čase od pondelka do piatka od 9:00 do 15:00, s výnimkou sviatkov a dní pracovného pokoja v SR.


1.10 Ako Prevádzkovateľ informuje o zásadách a pravidlách spracúvania osobných údajov a ich ochrany?

Tieto zásady sú verejne prístupné na webových stránkach Prevádzkovateľa www.sautoleasing.sk/GDPR S pravidelným spracúvaním osobných údajov a ich ochranou je klient oboznámený pri uzavretí obchodného vzťahu alebo poskytnutí služby; v tomto kontakte je klient tiež požiadaný o vyjadrenie k Prevádzkovateľom predloženého súhlasu so spracúvaním osobných údajov.


Časť B.

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „NBCB“), je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi uvedenými na webovom sídle www.nbcb.sk (ďalej len „tretie strany“), a to v rozsahu údajov uvedených v žiadosti a/alebo v zmluve . Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo@nbcb.sk. Nebankový register klientskych informácií – časť Register spotrebiteľských úverov v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov je registrom podľa § 7 ods. (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a registrom podľa § 8 ods. (20) Zákona o úveroch na bývanie, v rozsahu podľa § 7 ods. (9) Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Register“). Spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 806 491 (ďalej len „Spoločnosť“), v prípade, ak poskytuje spotrebiteľský úver podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu klienta.

Spoločný register bankových informácií (ďalej len „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods. (1) Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. (2) Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava , e-mail: dpo@sbcb.sk.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú poskytované tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle www.nbcb.sk.

Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods.6 a Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj ďalším subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov o spotrebiteľských úveroch a ich prevádzkovateľov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorým sú osobné údaje spracúvané v Registri sprístupňované, je uvedený na stránke www.nbs.sk.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri sú poskytované aj ďalším subjektom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o úveroch na bývanie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú ďalej sprístupňované bankám a pobočkám zahraničných bánk uvedeným na webovom sídle www.sbcb.sk, a to prostredníctvom SBCB ako prevádzkovateľa SRBI.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom o bankách a iným príjemcom podľa Zákona o bankách, ako aj tretím stranám prostredníctvom NBCB ako prevádzkovateľom NRKI.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v Registri a účel ich spracúvania, sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v NRKI, sú údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe žiadosti v rozsahu uvedenom v zmluve, pričom účel ich spracúvania je poskytovanie osobných údajov tretím stranám, s cieľom vzájomného informovania sa tretích strán o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Účelom spracúvania osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je vzájomné sa informovanie tretích strán a oprávnených užívateľov SRBI o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ďalej ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v SRBI sú určené Zákonom o bankách.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas dotknutej osoby udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a Zákon o bankách.

Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pre ich poskytovanie tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je súhlas dotknutej osoby udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri pochádzajú od tretích strán, ktorým ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti tretích strán. Osobné údaje spracúvané v SRBI pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov v NRKI, a doba spracúvania a uchovávania osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je 5 rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou je doba spracúvania a uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov v Registri je doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy. Následne sú osobné údaje klienta zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje spracúvané v NRKI, Registri a SRBI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14 , 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi NBCB a SBCB na vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa NRKI, Registra, služieb nimi poskytovaných a informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, je možné získať v Klientskom centre NRKI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207518, e-mail: nbcb@nbcb.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov klienta (dotknutej osoby) tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk.

Klient ako dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľov vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi (dotknutej osobe) spracúvané, podľa tejto Informácie,
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch,
c) informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a sprístupňovania,
e) opravu osobných údajov,
f) vymazanie osobných údajov v NRKI, a vymazanie osobných údajov v Registri, SRBI za splnenia podmienky, že sa jedná o osobné údaje:
  – ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  – ktorých spracúvanie bolo vykonané nezákonne,
  – ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
g) obmedzenie spracúvania osobných údajov,
h) prenosnosť osobných údajov spracúvaných v NRKI.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×