Chcem odstúpiť od zmluvy

Odstúpiť od nami uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere je možné len za splnenia nasledujúcich podmienok:

  • zmluvu ste uzatvorili ako spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikajúca) a
  • oznámenie o odstúpení od zmluvy bude spoločnosti sAutoleasing SK doručené najneskôr do 14 dní od podpisu nami uzatvorenej zmluvy (pre tieto účely je možné využiť nami pripravený formulár Odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere).

Odstúpením od zmluvy Vám vzniká povinnosť zaplatiť spoločnosti sAutoleasing SK (i) istinu poskytnutého úveru, (ii) úroky za obdobie od dňa, kedy bol úver čerpaný, do dňa splatenia istiny a (iii) nároky poisťovne na úhradu poistenia vozidla (ak bolo toto poistenie dojednané v rámci zmluvy) a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa odoslania tohto odstúpenia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je spoločnosť sAutoleasing SK oprávnená si od Vás nárokovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške podľa platných právnych predpisov.

V prípade, že poistenie financovaného vozidla bolo sprostredkované v rámci Vami uzavretej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, dochádza ku dňu odstúpenia od zmluvy k jeho automatickému zániku. Nezabudnite tak vozidlo poistiť na svoje náklady.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×